Služby

Komplexní příprava stavby od územního rozhodnutí po stavební povolení
- Příprava zakázky, specifikace požadovaných podkladů
- Zhotovení dokumentace pro územní řízení
- Zhotovení dokumentace ke stavebnímu řízení
- Projednání dokumentace ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení
Kompletní zpracování projektových dokumentací v oblasti revitalizace bytových domů
- Zpracování projektové dokumentace v oblasti revitalizace bytových domů
- Zajištění podkladů pro výběrová řízení jednotlivých dodavatelů
- Koordinace stavebních prací
- Vykonávání technického dozoru stavebníka Inženýrská činnost v investiční výstavbě
- Konzultační a poradenská činnost v celém spektru pozemního stavitelství
Zhotovení dokumentace pro provádění stavby
- Zhotovení projektové dokumentace včetně rozpočtových nákladů
Stavební dozor, technický dozor stavebníka (TDS)
- Stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí
- Technický dozor stavebníka
Odborné vedení staveb
- Obytné stavby (rodinné domy, bytové domy)
- Občanské stavby
- Průmyslové stavby
- Rekonstrukce stávajících staveb
- Revitalizace objektů
Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Zajištění koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.
Zajištění kolaudačního souhlasu
Popis hlavních činností:
Technický dozor stavebníka
Stavební zákon určuje, že u každé stavby financované z veřejného rozpočtu je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Je jen na zváženou každého soukromého stavebníka (investora), zda si zajistí odborný dohled, který je zaměřen na kontrolu kvality jednotlivých prací a dodávek, jejich soulad s projektovou dokumentací včetně čerpání finančních prostředků.
Stavební dozor
Stavební zákon umožňuje stavebníkovi provádět některé stavební objekty a práce svépomocí pokud si zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Stavební dozor je tedy odborná kontrolní a dozorová činnost, kterou pro stavebníka zajišťuje osoba, která má požadovanou kvalifikaci.